Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Τα αναπληρωματικά μέλη των ΕΑΣ στις θέσεις αυτών που τιμωρήθηκαν!


O ν. 2810/2000 στο άρθρο 15 και στην παράγραφο 9 αναφέρει:
«9. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της
συνεταιριστικής οργάνωσης όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε
οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία,
παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου,
λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών.
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος
του η ύπαρξη οποιουδήποτε από το κωλύματα που προαναφέρθηκαν, το μέλος
αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 5 « (δηλ. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών
μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους).
 
Επομένως όσοι έκλεψαν, απάτησαν, υπεξαίρεσαν, εκβίασαν, πλαστογράφησαν, εξέδωσαν εικονικά
τιμολόγια κ.α σοβαρότερα αδικήματα ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ αυτομάτως από το Δ.Σ. και τα αναπληρωματικά μέλη
τους αντικαθιστούν. Άρα πολλά μέλη Δ.Σ. των ΕΑΣ που τιμωρήθηκαν για τις παραπάνω παραβάσεις πρέπει
να εκπέσουν του αξιώματός τους και να έρθουν στις θέσεις τους οι αναπληρωματικοί!
Αναπληρωματικά μέλη…το καταλάβατε? 
Μην «τρώτε χορτάρι»… Ζητήστε την συμμετοχή σας στο Δ.Σ. της ΕΑΣ σας μήπως και δούνε οι αγρότες
της
περιοχής σας μία άσπρη μέρα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: